Granty

Opracowanie w tekście łatwym do czytania i rozumienia

Granty dla grup nieformalnych na realizację inicjatyw oddolnych dla lokalnej społeczności

Zadanie ma na celu kształtowanie postaw prospołecznych poprzez organizację w grupach nieformalnych inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnej. Dodatkowym celem jest angażowanie młodzieży w aktywności inne niż obowiązkowe. Udział uczestnika projektu w tej formie wsparcia pozwoli na rozwinięcie kompetencji i umiejętności społecznych poprzez aktywne działania.
Kompetencje społeczne w tym zadaniu będą oceniane na bazie obserwacji zachowania wraz z warunkującymi je kontekstami sytuacyjnymi.
Zadanie polega na zawiązaniu przez uczestników projektu 5 osobowych grup nieformalnych. Grupa nieformalna opracowuje projekt, którego działania będą odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej oraz będą prowadzić do rozwiązywania problemów społecznych lokalnej wspólnoty.
Na realizację projektu grupa nieformalna otrzyma grant w wysokości max 1 000,00 zł Praca członków grup nieformalnych (uczestników projektu) w opracowanym przez siebie projekcie jest wykonywana, jako wolontariat.
Zadanie będzie składało się z następujących działań:

 • Szkolenie ,,Aktywność społeczna - formy działalności. ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów.
  1) Co to jest aktywność społeczna? Jak można realizować aktywność społeczną?
  2) Charakterystyka grup nieformalnych,
  3) Wypełnianie wniosków aplikacyjnych: tworzenie harmonogramu, tworzenie budżetu projektu, formułowanie celów i rezultatów,
  4) Cykl życia projektu, realizacja projektu, sprawozdawczość, rozliczenie projektu
  5) Opis dokumentów księgowych,
  6) Omówienie regulaminu i zasad konkursu.

  Miejsce realizacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Termin: kwiecień/maj 2019 r.
  Podczas szkolenia dostępnych będzie dwóch tłumaczy języka migowego oraz Mentor

 1. Ogłoszenie konkursu grantowego. Nabór wniosków. Prowadzenie konsultacji.
  • Uczestnicy tworzą 5 osobowe grupy nieformalne i piszą projekt na wniosku aplikacyjnym zgodnie z regulaminem i zasadami konkursu.
  • Podczas prac nad wnioskiem grupa nieformalna odbywa spotkania konsultacyjne z Mentorem
  • Termin: maj-czerwiec 2019 r.
 2. Ocena wniosków i ogłoszenie wyników
  • Wnioski przyjmuje Lider projektu –Polski Związek Głuchych
  • Ocena wniosków lipiec-sierpień 2019 r.
   Wnioski ocenia pod względem merytorycznym i budżetowym komisja składająca się
   trzech osób. W przypadku błędów, uchybień wniosek oddany jest do poprawy.
  • Ogłoszenie wyników – 1 września 2019 r.
 3. Realizacja projektów. Wsparcie. Wizyty monitoringowe.
  1. Każda grupa nieformalna realizuje swój projekt w okresie trzech miesięcy tj.
  wrzesień-listopad 2019 r.
  2. Grupa nieformalna wspierana jest przez Mentora i Asystenta os. niepełnosprawnej
  3. Podczas realizacji projektów grantowych mentor dokonuje dodatkowej obserwacji i
  oceny uczestników projektu pod względem kompetencji społecznych.
  4. Kadra merytoryczna projektu przeprowadza wizyty monitoringowe realizowanych
  przez grupy nieformalne projektów grantowych
 4. Rozliczenie projektów grantowych.
  Każda grupa nieformalna ma 60 dni na sporządzenie sprawozdania i rozliczenia
  projektu.

Informacja o dofinansowanych projektach

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu grantowego. Sprawdźcie, które z projektów otrzymały dofinansowanie. …

Kompetencje społeczne

1. Definicja kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM |str.2|1.1 Znaczenie kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM …

ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów

Informacje Zakończyliśmy szkolenia ,,Aktywność społeczna – formy działalności. ABC tworzenia, pisania i realizacji …